1. หลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ”
Fundamental of Logistics and Supply Chain Management ปี 2560 จำนวน 4 Modules


Module 1.1 Overview of Logistics and Supply Chain Management (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น) 
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 4 ก.พ. 60
วันที่ 11 ก.พ. 60 วันที่ 18 ก.พ. 60

9.00-12.00 น.  
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น

การจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น   

การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์
   

13.00-16.00 น.
 
การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์

Beer Game

การวัดประสิทธิภาพในซัพพลายเชน

ราคาปกติ 12,000 บาท สำนักโลจิสติกส์สนับสนุนทุนการอบรม ผู้อบรมจ่ายเพียง 3,900 บาท  


Module 1.2 Inventory Management (การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า) 
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM และ อ.ชนิกานต์ กมลสุข
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 4 มี.ค. 60
วันที่ 11 มี.ค. 60
วันที่ 18 มี.ค. 60
9.00-12.00 น.

การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ การจัดหมวดหมู่ของสินค้า

  

     MS Excel สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง  


รูปแบบ วิธีการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการพื้นที่เก็บสินค้าคงคลังรูปแบบการรับคำสั่งซื้อ วิธีการหยิบ และรูปแบบการควบคุมสินค้า  
    
13.00-16.00 น.

รูปแบบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ต้นทุนของการบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงคลังด้วยรูปแบบ ABCMS Excel สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง


การจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้องการกระจายสินค้า การขนส่ง และองค์ประกอบของต้นทุนการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ขนถ่าย (Material Handling Equipment)

ราคาปกติ 12,000 บาท สำนักโลจิสติกส์สนับสนุนทุนการอบรม ผู้อบรมจ่ายเพียง 3,900 บาท  
หมายเหตุ : ในวันที่ 2 ของการอบรม ขอให้ผู้อบรมนำ Notebook ที่ติดตั้ง MS Excel (Version 2010 ขึ้นไป) มาด้วย 

 

Module 1.3 Production Planning and Control Management (การวางแผนและควบคุมการผลิต) 
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM และ อ.ชนิกานต์ กมลสุข
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 21 เม.ย. 60
วันที่ 22 เม.ย. 60
วันที่ 23 เม.ย. 60 
9.00-12.00 น.

     การวางแผนการผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก SME และองค์กรขนาดใหญ่ การวางแผนการผลิตและระบบการควบคุม รวมถึงวางแผนการขายเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต


การบริหารกำลังการผลิต การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต ทราบถึงกำลังการผลิตที่สามารถรับได้


MS Excel สำหรับการวางแผนการผลิต

13.00-16.00 น.

ทรัพยากรในการผลิต การวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตการวางแผนความต้องการวัสดุ ความเชื่อมโยงกันของโครงสร้างของสินค้า (BOM) กระบวนการวางแผนความต้องการวัสดุ


ข้อมูลที่สำคัญ และการเตรียมการสั่งซื้อ การจัดตารางเวลา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัดต่าง ๆ การดำเนินงานและการควบคุม รายงานการผลิต


MS Excel สำหรับการวางแผนการผลิต

ราคาปกติ 12,000 บาท สำนักโลจิสติกส์สนับสนุนทุนการอบรม ผู้อบรมจ่ายเพียง 3,900 บาท   
หมายเหตุ : ในวันที่ 3 ของการอบรม ขอให้ผู้อบรมนำ Notebook ที่ติดตั้ง MS Excel มาด้วย 

Module 1.4 Distribution Management (การจัดการการกระจายสินค้า) 
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P, ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ และ อ.ชนิกานต์ กมลสุข
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 13 พ.ค. 60
    วันที่ 20 พ.ค. 60
วันที่ 27 พ.ค. 60
9.00-12.00 น.

     การกระจายสินค้า การขนส่งในซัพพลายเชน


การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า กรณีศึกษาการจัดการการกระจายสินค้า 


MS Excel สำหรับการวางแผนการขนส่งและคลังสินค้า 

13.00-16.00 น.


การขนส่งรูปแบบต่างๆการจัดเส้นทางเดินรถการประเมินประสิทธิภาพการกระจายสินค้าMS Excel สำหรับการวางแผนการขนส่งและคลังสินค้า


ราคาปกติ 12,000 บาท สำนักโลจิสติกส์สนับสนุนทุนการอบรม ผู้อบรมจ่ายเพียง 3,900 บาท  
หมายเหตุ : ในวันที่ 3 ของการอบรม ขอให้ผู้อบรมนำ Notebook ที่ติดตั้ง MS Excel มาด้วย