1. หลักสูตร “หลักสูตรพัฒนานักโลจิสติกส์ยุคใหม่” จำนวน 7 Modules

การอบรมด้วยรูปแบบของการบูรณาการทฤษฎี กรณีศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ Industry 4.0 กิจกรรมกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งใช้แนวคิดห้องเรียนมีชีวิตที่จะเน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย และคุณอยากรู้ ทำให้การลงทุนด้านเวลาของผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดคุณค่ามากกว่าการรับฟัง Talk show จากผู้สอน อีกทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจในแวดวงโลจิสติกส์ที่ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการคัดสรรคุณสมบัติมาเป็นอย่างดี ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจะมีการวัดผลตามเป้าหมายการเรียนรู้

Module 1.1 Overview of Logistics and Supply Chain Management (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น) รุ่น 2/2561
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 2561 วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 2561
9.00-12.00 น.  
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น โลจิสติกส์กับการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจ

การจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น องค์ประกอบและความสำคัญของซัพพลายเชน  

13.00-16.30 น.   กิจกรรมโลจิสติกส์ และแนวทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์

Beer Game Workshop ถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดการจัดการซัพพลายเชนรองรับ Industry 4.0

ราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.2 Inventory Management (การจัดการสินค้าคงคลัง) รุ่น 2/2561
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM, CLTD, PMP 
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 17 ส.ค 61 วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61
9.00-12.00 น.   การแบ่งประเภทของสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ในการเก็บสินค้าคงคลัง และการจัดการสินค้าคงคลังแต่ละประเภท


การกำหนดนโยบายสินค้าคงคลังแต่ละรายการ การกำหนดปริมาณการสั่งซื้อหรือปริมาณการผลิต การกำหนดรอบระยะเวลาในการสั่งซื้อ

13.00-16.30 น.   หลักการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงคลังในภาพรวม การบริหารสินค้าคงคลังด้วยรูปแบบ ABC

การจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลัง การวัดประสิทธิภาพของการบริหารสินค้าคงคลัง

ราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท  

 

Module 1.3 Production Planning and Control (การวางแผนและควบคุมการผลิต) 
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM, CLTD, PMP 
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 61 วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 61
9.00-12.00 น.  
การวางแผนการผลิตสำหรับธุรกิจประเภทและขนาดต่างๆ การเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อการวางแผนในภาพรวม

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบรายการวัตถุดิบ (BOM) และข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ

13.00-16.30 น.   การวางแผนอุปสงค์และอุปทาน การวางแผนทรัพยากรในการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบตามแผนการผลิต การบริหารกำลังการผลิต

การจัดตารางการผลิต การจัดลำดับรายการผลิต การควบคุมการผลิต การวัดประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต


ราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.4 Distribution Management (การจัดการการกระจายสินค้า) 
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P และ อ.ชนิกานต์ กมลสุข
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา     วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 61
วันเสาร์ที่ 3 มี.ค. 61
9.00-12.00 น.  
พื้นฐานการขนส่ง รูปแบบการขนส่งของประเทศไทย
การขนส่งและกระจายสินค้าของประเทศไทย

การจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่าย

13.00-16.30 น.   เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในยุค Industry 4.0

กรณีศึกษา รูปแบบการกระจายสินค้า การประเมินประสิทธิภาพการกระจายสินค้า

ราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.5 MS Excel for Logistics and Supply Chain Management
(หลักสูตร MS Excel สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

ผู้สอน : อ.ชนิกานต์ กมลสุข
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา     วันศุกร์ที่ 9 มี.ค. 61
วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. 61
9.00-12.00 น.  
ความรู้พื้นฐานการวิจัยดำเนินงาน ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ใน MS Excel

การนำวิธีการวิจัยดำเนินงานมาช่วยในการจัดการสินค้าคงคลัง

13.00-16.30 น.   การนำวิธีการวิจัยดำเนินงานมาใช้ในการวางแผนการพยากรณ์

การนำวิธีการวิจัยดำเนินงานมาช่วยในการวางแผน
ด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

ราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท  
หมายเหตุ : ในวันอบรม ขอให้ผู้อบรมนำ Notebook ที่ติดตั้ง MS Excel (Version 2010 ขึ้นไป) มาด้วย 

 

Module 1.6 Supply Chain Risk Management (การบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชน)
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P และ อ.คำพล โท้ทอง
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 16 มี.ค. 61     วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 61
9.00-12.00 น.  
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
แนวโน้มการจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชน

การระบุความเสี่ยงในซัพพลายเชน
การประเมินความเสี่ยงในซัพพลายเชน

13.00-16.30 น.   ประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์

การบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชน
การติดตามความเสี่ยงในซัพพลายเชน

ราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.7 Project Management for Supply Chain Professional (การบริหารโครงการเบื้องต้นสำหรับนักบริหารซัพพลายเชน) 
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM, CLTD, PMP 
สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Ambassador Hotel สุขุมวิท 11  

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61 วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 61
9.00-12.00 น.  
ความแตกต่างของงานประจำกับกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นงานโครงการ ความสำคัญของการบริหารโครงการที่มีต่อการดำเนินงานของซัพพลายเชน ประโยชน์ของการนำเอาหลักการบริหารโครงการมาประยุกต์ใช้ในงานซัพพลายเชน

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนและติดตามงานโครงการ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการบริหารโครงการ
การร่างโครงการเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

13.00-16.30 น.   มาตรฐานต่างๆในด้านการบริหารโครงการ
ขั้นตอนมาตรฐานในการดำเนินงานของโครงการ

Workshop การร่างโครงการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการนำเสนอ และขออนุมัติ

ราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท