1. หลักสูตรพัฒนานักโลจิสติกส์ยุคใหม่ รุ่น 2/2562

การอบรมด้วยรูปแบบของการบูรณาการทฤษฎี กรณีศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ Industry 4.0 กิจกรรมกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งใช้แนวคิดห้องเรียนมีชีวิตที่จะเน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย และคุณอยากรู้ ทำให้การลงทุนด้านเวลาของผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดคุณค่ามากกว่าการรับฟัง Talk show จากผู้สอน อีกทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจในแวดวงโลจิสติกส์ที่ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการคัดสรรคุณสมบัติมาเป็นอย่างดี ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจะมีการวัดผลตามเป้าหมายการเรียนรู้ 

Module 1.1 Modern Logistics and Supply Chain Management (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่)
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 62 วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 62
9.00-12.00 น.  
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น โลจิสติกส์กับการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจ

การจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น องค์ประกอบและความสำคัญของซัพพลายเชน  

13.00-16.30 น.   กิจกรรมโลจิสติกส์ และแนวทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์

Beer Game Workshop ถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดการจัดการซัพพลายเชนรองรับ Industry 4.0

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.2 Data Analytics in Supply Chains (การวิเคราะห์ข้อมูลในซัพพลายเชน)
ผู้สอน : ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 62 วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 62
9.00-12.00 น.  
การวิเคราะห์ข้อมูลในซัพพลายเชนเบื้องต้น Logistics, Demand Management, Procurement, Manufacturing and Warehousing

การสำรวจข้อมูลที่มีอยู่ในซัพพลายเชน Barcode and RFID, Block chain, IOT, Mobile devices, Enterprise IT systems (e.g. ERP, CRM, POS, etc.) and Social network
13.00-16.30 น.   เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในซัพพลายเชน Classification, Association and Forecasting, Visualization Workshop และกรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในซัพพลายเชน

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท  

 

Module 1.3 Strategic Procurement for Modern Supply Chain Management (การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการซัพพลายเชนสมัยใหม่)
ผู้สอน : ดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62 วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 62
9.00-12.00 น.  
การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์และการจัดการซัพพลายเชน การบริหารซัพพลายเออร์
การประเมินซัพพลายเออร์
การพัฒนาซัพพลายเออร์
13.00-16.30 น.   กลยุทธ์การจัดซื้อ Spend Analysis Total Cost of Ownership การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ การสร้างความเชื่อใจ

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.4 Distribution Management (การจัดการการกระจายสินค้า)
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P 
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 62
วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62
9.00-12.00 น.  
พื้นฐานการขนส่ง รูปแบบการขนส่งของประเทศไทย
การขนส่งและกระจายสินค้าของประเทศไทย

การจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่าย

13.00-16.30 น.   เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในยุค
Industry 4.0

กรณีศึกษา รูปแบบการกระจายสินค้า การประเมินประสิทธิภาพการกระจายสินค้า

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.5 Inventory Management for Competitive Advantage (การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน)
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CPIM, CSCP, CLTD, PMP
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62
วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 62
9.00-12.00 น.  
ความสำคัญของสินค้าคงคลังต่อการดำเนินงาน
และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
การแบ่งประเภทของสินค้าคงคลัง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของสินค้าคงคลังประเภทต่างๆ
การกำหนดนโยบายสินค้าคงคลังแต่ละรายการ
การกำหนดปริมาณการสั่งซื้อ หรือปริมาณการผลิต
การกำหนดรอบระยะเวลาในการสั่งซื้อ

13.00-16.30 น.   การบริหารต้นทุนของสินค้าคงคลัง
หลักการบริหารสินค้าคงคลังในภาพรวม
การบริหารสินค้าคงคลังด้วยการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC

การจัดเก็บและการบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลัง
กระบวนการและระบบบริหารคลังสินค้า
การวัดประสิทธิภาพของการบริหารสินค้าคงคลัง

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท  

 

Module 1.6 Production Planning and Control (การวางแผนและควบคุมการผลิต)
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CPIM, CSCP, CLTD, PMP
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62 วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 62
9.00-12.00 น.  
การวางแผนการผลิตสำหรับธุรกิจประเภท
และขนาดต่างๆ การเชื่อมโยงข้อมูล
จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผนในภาพรวม

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP)
รายการวัตถุดิบ (BOM) และข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ

13.00-16.30 น.   การวางแผนอุปสงค์ และอุปทาน
การวางแผนทรัพยากรในการผลิต
การจัดซื้อวัตถุดิบตามแผนการผลิต

การจัดตารางการผลิต และการจัดลำดับรายการผลิต
การควบคุมการผลิต การวัดประสิทธิภาพ
ในการวางแผนการผลิต

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.7 Demand Forecasting and Forecast Accuracy Improvement (การพยากรณ์ความต้องการและการปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์)
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CPIM, CSCP, CLTD, PMP
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23  

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 62 วันเสาร์ที่ 7 ก.ย. 62
9.00-12.00 น.  
ความหมายและรูปแบบของความต้องการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการพยากรณ์ การวัดความแม่นยำในการพยากรณ์ การปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์
13.00-16.30 น.   การพยากรณ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณวิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณแบบต่างๆ การใช้โปรแกรม MS Excel ช่วยคำนวณในการพยากรณ์ความต้องการ
Workshop การพยากรณ์ความต้องการ

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท  

Module 1.8 Capacity Management and Supply Chain Agility (การบริหารกำลังการผลิตและการเตรียมการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเชน)
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CPIM, CSCP, CLTD, PMP 
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23  

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 62 วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 62
9.00-12.00 น.  
ความหมายและหลักการในการบริหารกำลังการผลิต กำลังการผลิตกับการวางแผนการผลิต การปรับปรุงการวางแผนเพื่อลดเวลาในการผลิตการบริหารต้นทุนในการผลิต
13.00-16.30 น.   การวัดกำลังการผลิตและการกำหนดมาตรฐานของกำลังการผลิต การบริหารสมดุลของความต้องการกับกำลังการผลิต การวางแผนการผลิตในกรณีมีข้อจำกัดในด้านกำลังการผลิต
กรณีศึกษาในการบริหารกำลังการผลิต

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.9 Supply Chain Risk Management (การบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชน)

ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23  

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 62 วันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 62
9.00-12.00 น.  
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง แนวโน้มการจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชน การระบุความเสี่ยงในซัพพลายเชน การประเมินความเสี่ยงในซัพพลายเชน
13.00-16.30 น.   ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์ การบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชน การติดตามความเสี่ยงในซัพพลายเชน

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.10 Project Management and Continuous Improvement for Supply Chain (การบริหารโครงการและการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง)

ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CPIM, CSCP, CLTD, PMP 
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23  

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 62 วันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 62
9.00-12.00 น.  
ความแตกต่างของงานประจำกับกิจกรรม
ที่มีลักษณะเป็นงานโครงการ ความสำคัญ
และประโยชน์ของการบริหารโครงการ
ที่มีต่อการดำเนินงานของซัพพลายเชน
มาตรฐานและกระบวนการในการบริหารโครงการ
การวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ของซัพพลายเชนเพื่อหาโอกาสในการ
ปรับปรุง หลักการและเครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(Lean, TQM, TOC and Six Sigma)
13.00-16.30 น.   ปัจจัยในการดำเนินงานของโครงการ
การวางแผนและติดตามงานโครงการ
เครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการบริหารโครงการ
การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
การตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการร่าง
โครงการเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
    Workshop การร่างโครงการปรับปรุงด้าน
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท