1. หลักสูตรพัฒนานักโลจิสติกส์ยุคใหม่ รุ่น 1/2562

การอบรมด้วยรูปแบบของการบูรณาการทฤษฎี กรณีศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ Industry 4.0 กิจกรรมกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งใช้แนวคิดห้องเรียนมีชีวิตที่จะเน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย และคุณอยากรู้ ทำให้การลงทุนด้านเวลาของผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดคุณค่ามากกว่าการรับฟัง Talk show จากผู้สอน อีกทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจในแวดวงโลจิสติกส์ที่ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการคัดสรรคุณสมบัติมาเป็นอย่างดี ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจะมีการวัดผลตามเป้าหมายการเรียนรู้ 

Module 1.1 Overview of Logistics and Supply Chain Management (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่)
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 62 วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62
9.00-12.00 น.  
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น โลจิสติกส์กับการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจ

การจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น องค์ประกอบและความสำคัญของซัพพลายเชน  

13.00-16.30 น.   กิจกรรมโลจิสติกส์ และแนวทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์

Beer Game Workshop ถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดการจัดการซัพพลายเชนรองรับ Industry 4.0

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.2 Inventory Management (การจัดการสินค้าคงคลัง)
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM, CLTD, PMP 
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 62
9.00-12.00 น.   การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ การจัดหมวดหมู่ของสินค้า

รูปแบบ วิธีการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการพื้นที่เก็บสินค้าคงคลัง
13.00-16.30 น.   รูปแบบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ต้นทุนของการบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงคลังด้วยรูปแบบ ABC การจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง กรณีศึกษา แนวทางการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท  

 

Module 1.3 Production Planning and Control (การวางแผนและควบคุมการผลิต) 
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM, CLTD, PMP 
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 62
9.00-12.00 น.  
การวางแผนการผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก SME และองค์กรขนาดใหญ่ การวางแผนการผลิตและระบบการควบคุม รวมถึงวางแผนการขายเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต ความเชื่อมโยงกันของโครงสร้างของสินค้า (BOM) กระบวนการวางแผนความต้องการวัสดุ
13.00-16.30 น.   ทรัพยากรในการผลิต การวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตการวางแผนความต้องการวัสด การบริหารกำลังการผลิต การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต ทราบถึงกำลังการผลิตที่สามารถรับได้

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.4 Distribution Management (การจัดการการกระจายสินค้า) 
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P และ อ.ชนิกานต์ กมลสุข
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 62
วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 62
9.00-12.30 น.  
พื้นฐานการขนส่ง รูปแบบการขนส่งของประเทศไทย
การขนส่งและกระจายสินค้าของประเทศไทย

การจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่าย

13.00-16.30 น.   เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในยุค Industry 4.0

กรณีศึกษา รูปแบบการกระจายสินค้า การประเมินประสิทธิภาพการกระจายสินค้า

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.5 MS Excel for Logistics and Supply Chain Management
(หลักสูตร MS Excel สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

ผู้สอน : อ.ชนิกานต์ กมลสุข
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 62
วันเสาร์ที่ 16 มี.ค. 62
9.00-12.00 น.  
การวิจัย ดำเนินการ ประโยชน์ และการนำไปใช้ การนำวิธีการวิจัยดำเนินงานมาช่วยในการจัดการสินค้าคงคลัง

13.00-16.30 น.   การนำวิธีการวิจัยดำเนินงานมาใช้ในการวางแผนการพยากรณ์

การนำวิธีการวิจัยดำเนินงานมาช่วยในการวางแผน
ด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท  
หมายเหตุ : ในวันอบรม ขอให้ผู้อบรมนำ Notebook ที่ติดตั้ง MS Excel (Version 2010 ขึ้นไป) มาด้วย 

 

Module 1.6 Supply Chain Risk Management (การบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชน)
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P และ อ.คำพล โท้ทอง
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 62 วันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 62
9.00-12.00 น.  
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
แนวโน้มการจัดการความเสี่ยงในซัพพลายเชน

การระบุความเสี่ยงในซัพพลายเชน
การประเมินความเสี่ยงในซัพพลายเชน

13.00-16.30 น.   ประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์

การบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชน
การติดตามความเสี่ยงในซัพพลายเชน

ราคาพิเศษ 4,900 บาท จากราคาปกติ 7,900 บาท   


Module 1.7 Supply Chain 4.0
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P  
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23  

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62 วันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 62
9.00-12.00 น.  
จากอุตสาหกรรม 4.0 สู่ซัพพลายเชน 4.0 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การทำงานของอุปกรณ์อัจฉริยะ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีคลังสินค้า
13.00-16.30 น.   Control Tower เพื่อการจัดการซัพพลายเชนแบบ E2E การจัดการ Big Data ในซัพพลายเชน Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ซัพพลายเชน 4.0

ราคาพิเศษ 5,900 บาท จากราคาปกติ 9,900 บาท  

Module 1.8 การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales and Operations Planning)
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P  
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23  

วัน/เวลา วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 62 วันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 62
9.00-12.00 น.  
ความสำคัญของ S&OP กับการวางแผนธุรกิจและ
ซัพพลายเชน ขั้นตอนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ
Demand Plan และ Supply Plan
การจัดกลุ่ม Product families
13.00-16.30 น.   ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ Workshop การเตรียมความพร้อมเพื่อประชุม Executive S&OP

ราคาพิเศษ 5,900 บาท จากราคาปกติ 9,900 บาท