1. หลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ”
Fundamental of Logistics and Supply Chain Management ปี 2561 จำนวน 5 Modules


Module 1.1 Overview of Logistics and Supply Chain Management (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น) 
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 20 ม.ค. 61
วันที่ 27 ม.ค. 61 วันที่ 3 ก.พ. 61

9.00-12.00 น.  
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น

การจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น   

การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์
   

13.00-16.00 น.
 
การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์

Beer Game

การวัดประสิทธิภาพในซัพพลายเชน

 


Module 1.2 Inventory Management and Control (การจัดการสินค้าคงคลัง) 
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 10 ก.พ. 61
วันที่ 17 ก.พ. 61
วันที่ 24 ก.พ. 61
9.00-12.00 น.


การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ การจัดหมวดหมู่ของสินค้า

  

     รูปแบบ วิธีการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการพื้นที่เก็บสินค้าคงคลัง  


การกระจายสินค้า การขนส่ง และองค์ประกอบของต้นทุนการขนส่ง  
    
13.00-16.00 น.

รูปแบบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ต้นทุนของการบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงคลังด้วยรูปแบบ ABCรูปแบบการรับคำสั่งซื้อ วิธีการหยิบ และรูปแบบการควบคุมสินค้า การจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง


บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ขนถ่าย (Material Handling Equipment)

 

 

Module 1.3 Production Planning and Control Management (การวางแผนและควบคุมการผลิต) 
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 2 มี.ค. 61
วันที่ 3 มี.ค. 61
วันที่ 4 มี.ค. 61 
9.00-12.00 น.

     การวางแผนการผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก SME และองค์กรขนาดใหญ่ การวางแผนการผลิตและระบบการควบคุม


การวางแผนความต้องการวัสดุ ความเชื่อมโยงกันของโครงสร้างของสินค้า (BOM) กระบวนการวางแผนความต้องการวัสดุ


ข้อมูลที่สำคัญ และการเตรียมการสั่งซื้อ การจัดตารางเวลา

13.00-16.00 น.

วางแผนการขายเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต ทรัพยากรในการผลิต การวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต


การบริหารกำลังการผลิต การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต การทราบถึงกำลังการผลิตที่สามารถรับได้


ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัดต่าง ๆ การดำเนินงานและการควบคุม รายงานการผลิต

  


Module 1.4 Distribution Management (การจัดการการกระจายสินค้า) 
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 10 มี.ค. 61
    วันที่ 17 มี.ค. 61
วันที่ 24 มี.ค. 61
9.00-12.00 น.

     เข้าใจพื้นฐานการขนส่ง รูปแบบการขนส่งของประเทศไทย มองภาพในอนาคตการขนส่งและกระจายสินค้าของประเทศไทย


การจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารคลังสินค้า (WMS) รูปการกระจายสินค้า (DC) 


ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Cost) ต้นทุนโลจิสติกส์ในกิจกรรมโลจิสติกส์ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ

13.00-16.00 น.


กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการรวบรวมข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์


 


Module 1.5 MS Excel for Logistics Management (MS Excel สำหรับการตัดสินใจในกระบวนการโลจิสติกส์) 
ผู้สอน : อ.ชนิกานต์ กมลสุข
สถานที่จัดอบรม : (กรุงเทพ) Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา
วันที่ 20 เม.ย. 61
วันที่ 21 เม.ย. 61
วันที่ 22 เม.ย. 61
9.00-12.00 น.

ภาพรวมของการวิจัยดำเนินการ ประโยชน์ และการนำไปใช้


ทบทวนเนื้อหา และทดลองปฏิบัติ  


การนำผลการวิจัยดำเนินงาน มาช่วยกำจัดความสูญเสีย 7 ประการ  
    
13.00-16.00 น.

การนำวิธีการวิจัยดำเนินงานมาใช้ในการพยากรณ์ยอดขาย


การนำวิธีการวิจัยดำเนินงานมามาช่วยในการจัดผังคลังสินค้าและระบุตำแหน่งในการจัดวางสินค้าที่เหมาะสม


MS Excel เพื่อการตัดสินใจในกระบวนการโลจิสติกส์