3. หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS จำนวน 3 Modules

3.1 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified in Production and Inventory Management” หรือ CPIM Part I
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM 
สถานที่จัดอบรม : สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

          
วันที่ 18 พ.ค. 61
วันที่ 19 พ.ค. 61
วันที่ 20 พ.ค. 61
วันที่ 25 พ.ค. 61
วันที่ 26 พ.ค. 61   
วันที่ 27 พ.ค. 61

เช้า

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตการวางแผนและควบคุมการผลิต
การวางแผนหลักการจัดตารางหลัก และตารางการผลิตหลัก
การบริหารกำลังการผลิต วางแผนความต้องการ
ต้นทุนสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงคลังรวมและรายการ
การจัดซื้อ การกระจายสินค้าและสินค้าคงคลัง
ระบบลีน ระบบการจัดการแบบทันเวลาพอดี
   

บ่าย

การจัดการอุปสงค์หรือความต้องการ
ซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ และการพยากรณ์ความต้องการ
การวางแผนความต้องการวัสดุ ใบแสดงรายการวัสดุที่ใช้ในการผลิต การบริหารตามแผนลำดับความสำคัญ

การควบคุมกิจกรรมการผลิต การจัดตารางการผลิต

การควบคุมสินค้าคงคลังแบบแบ่งกลุ่ม
และการตรวจสอบรายการสินค้าคงคลัง
การขนส่ง และการจัดการคลังสินค้า  
ทฤษฎีข้อจำกัด และระบบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม


3.2 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified in Production and Inventory Management” หรือ CPIM Part II
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM 
วันที่จัดอบรม : 8, 9, 10, 15, 16, 17 มิ.ย. 61 
สถานที่จัดอบรม : สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 3.3 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified Supply Chain Professional” หรือ CSCP
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P และ ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM 
สถานที่จัดอบรม : สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

          
วันที่ 13 ก.ค. 61
วันที่ 14 ก.ค. 61
วันที่ 15 ก.ค. 61
วันที่ 20 ก.ค. 61   
วันที่ 21 ก.ค. 61   
วันที่ 22 ก.ค. 61

เช้า

การจัดการซัพพลายเชน
การบริหารซัพพลายเชนและการวัดประสิทธิภาพ
การบริหารอุปสงค์
การจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน
การบริหารความสัมพันธ์ในการจัดการซัพพลายเชน
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการซัพพลายเชน
   

บ่าย

กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ซัพพลายเชน

บทบาทของการตลาดกับโลจิสติกส์

การจัดการซัพพลายเชนระดับสากล
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และซัพพลายเออร์ และการบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ
การประยุกต์ใช้ ERP และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างศักยภาพของซัพพลายเชน


"ผู้อบรมจะได้รับตำราลิขสิทธิ์แท้จาก APICS ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี Learning System ที่สามารถทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียน พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบแบบออนไลน์ ที่มีมูลค่า 35,000 บาท"

ผู้อบรมมีสิทธิ์รับการสนับสนุนทุนสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certified Production and Inventory Management (CPIM) Module 1 จำนวน 15 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และ Certified Supply Chain Professional จำนวน 10 ทุนๆ ละ 10,000 บาท (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันอบรม)