3. หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS จำนวน 4 Modules

3.1 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified in Production and Inventory Management” หรือ CPIM Part I : Version 6.0
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CPIM, CSCP, CLTD, PMP
วันที่จัดอบรม : 10, 11, 17, 18, 24, 25 พ.ค. 62
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

          
วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 62
วันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 62
วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 62
วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 62
วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62
วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 62

9.00 – 12.00 น.

หลักการพื้นฐานของธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและบริการ (Business-Wide Concepts)
การบริหารความต้องการ (Demand Management)
การวางแผนการผลิตหลัก (Master Planning)
การบริหารกำลังการผลิต (Capacity Management)
การบริหาร สินค้าคงคลัง (Inventory Management)
การกระจายสินค้า (Distribution)
   

13.00 – 16.00 น.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของซัพพลายเชน (Supply Chain Fundamentals)
การพยากรณ์ความต้องการ และการวัดความแม่นยำในการพยากรณ์ (Forecasting and Forecast Accuracy)

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (Material Requirements Planning)

การจัดซื้อ (Purchasing)
การดำเนินงานตามแผนการผลิตและการควบคุมการผลิต (Execution and Control)
การปรับปรุงการดำเนินงาน (Continuous Improvement )
หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายในการอบรมได้จากเจ้าหน้าที่

3.2 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified in Production and Inventory Management” หรือ CPIM Part II : Version 6.0
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CPIM, CSCP, CLTD, PMP
วันที่จัดอบรม : 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 มิ.ย. 62 
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 
         
I. Strategic Management of Resources (SMR)
II. Master Planning of Resources (MPR)
วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 62
วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 62
วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62
วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 62

9.00 – 12.00 น.

สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ (Understanding the Business Environment)
กลยุทธ์เพื่อการดำเนินงาน และความยั่งยืนของธุรกิจ (Operational Strategy and Sustainability)
การบริหารความต้องการ
(Demand Management)
การจัดตารางการผลิตหลัก
(Master Scheduling)

13.00 – 16.00 น.

การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร (Developing Business Strategy)
การวางแผนธุรกิจและการเงิน
(Business Planning and Finance)

การวางแผนการขายและการดำเนินงาน (Sales and Operations Planning-S&OP)

การวางแผน และการบริหารความต้องการในการกระจายสินค้า (Distribution Planning)

III. Detailed Scheduling and Planning (DSP)

IV. Execution and Control of Operations (ECO)

วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 62
วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 62
วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 62
วันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 62    

9.00 – 12.00 น.

การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
การวางแผนกำลังการผลิตในระดับหน่วยการผลิต (Details Capacity Planning)

การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน (Execution of Operations)

การบริหารงานคุณภาพ การสื่อสารและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Quality, Communication, and Continuous Improvement)

 

13.00 – 16.00 น.

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (Material Requirements Planning)
การบริหารโครงการ (Managing Project) การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (Planning Procurement and SOS)

การจัดตารางและการควบคุมการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ 
(Scheduling and Control of Operations)

การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและกระบวนการดำเนินงาน 
(Design Concepts and Tradeoffs)
หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายในการอบรมได้จากเจ้าหน้าที่

3.3 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified Supply Chain Professional” หรือ CSCP
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P และ ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CPIM, CSCP, CLTD, PMP 
วันที่จัดอบรม : 12, 13, 14, 19, 20, 21 ก.ค. 2562
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

          

วันศุกร์ที่
12 ก.ค. 62

วันเสาร์ที่
13 ก.ค. 62

วันอาทิตย์ที่
14 ก.ค. 62

วันศุกร์ที่
19 ก.ค. 62

วันเสาร์ที่
20 ก.ค. 62

วันอาทิตย์ที่
21 ก.ค. 62

9.00 – 12.00 น.

การจัดการซัพพลายเชน
การบริหารซัพพลายเชนและการวัดประสิทธิภาพ
การบริหารอุปสงค์
การจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน
การบริหารความสัมพันธ์ในการจัดการซัพพลายเชน
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการซัพพลายเชน
   

13.00 – 16.00 น.

กลยุทธ์การจัดการ
ซัพพลายเชน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ซัพพลายเชน

บทบาทของการตลาดกับ
โลจิสติกส์

การจัดการซัพพลายเชนระดับสากล
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และซัพพลายเออร์ และการบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ
การประยุกต์ใช้ ERP และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างศักยภาพของซัพพลายเชน
หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายในการอบรมได้จากเจ้าหน้าที่

3.4 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ "APICS Certified in Logistics Transportation and Distribution" หรือ CLTD
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CPIM, CSCP, CLTD, PMP 
วันที่จัดอบรม : 20, 21, 27, 28 ก.ย. และ 4, 5 ต.ค. 2562
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

          

วันศุกร์ที่
20 ก.ย. 62

วันเสาร์ที่
21 ก.ย. 62

วันศุกร์ที่
27 ก.ย. 62

วันเสาร์ที่
28 ก.ย. 62

วันศุกร์ที่
4 ต.ค. 62

วันเสาร์ที่
5 ต.ค. 62

9.00 - 12.00 น.

Logistics Fundamentals
Logistics Strategy within the Supply Chain
Aligning Supply and Demand
Translating Demand into Capacity Planning
Customer Relationship Management
Order Management
Customer Service Management
Transportation Fundamentals
Modes of Transportation
Transportation Management
Finance and Payment Options
Currency and Tax Considerations
Reverse Logistics

13.00 - 16.30 น.

Lean Logistics
Demand Management
Sourcing and Procurement of Inventory
Inventory Management in Logistics
Warehousing Strategy and Management
Packaging and Materials Handling
Infrastructure and Systems
Regulations
Customs Clearing and Documentation
Facilities Planning and Network Design
Risk Management
Sustainability
หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายในการอบรมได้จากเจ้าหน้าที่

"ผู้อบรมจะได้รับตำราลิขสิทธิ์แท้จาก APICS ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี Learning System ที่สามารถทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียน พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบแบบออนไลน์ ที่มีมูลค่า 35,000 บาท"