3. หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS จำนวน 3 Modules

3.1 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified in Production and Inventory Management” หรือ CPIM Part I : Version 6.0
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM, CLTD
วันที่จัดอบรม : 18, 19, 20, 25, 26, 27 พ.ค. 61 
สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Ambassador Hotel สุขุมวิท 11 

          
วันที่ 18 พ.ค. 61
วันที่ 19 พ.ค. 61
วันที่ 20 พ.ค. 61
วันที่ 25 พ.ค. 61
วันที่ 26 พ.ค. 61   
วันที่ 27 พ.ค. 61

เช้า

หลักการพื้นฐานของธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและบริการ (Business-Wide Concepts)
สภาพแวดล้อมในการ
ดำเนินงาน (Operating Environments)
การบริหารความต้องการจากปัจจัยด้านตลาด (Demand Management from Market Driven)
แผนการขายและการ
ดำเนินงาน (Sales and operations plan)
การเชื่อมโยงแผนอุปสงค์และอุปทาน (Transformation of Demand into Supply)
สินค้าคงคลัง และรอบในการสั่งซื้อ (Inventory and Purchasing Cycle)
   

บ่าย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของซัพพลายเชน (Supply Chain Fundamentals)
ความรู้พื้นฐานทางการเงิน (Financial Fundamentals)

การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค (Voice of the Customer)

ตารางการผลิตหลัก (Master production schedule (MPS)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต (Product and Process Design)
การกระจายสินค้า (Distribution)
หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายในการอบรมได้จากเจ้าหน้าที่


3.2 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified in Production and Inventory Management” หรือ CPIM Part II : Version 6.0
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM, CLTD 
วันที่จัดอบรม : 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23  มิ.ย. 61 
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

         
I. Master Planning of Resources (MPR)
II. Detailed Scheduling and Planning (DSP)
วันที่ 8 มิ.ย. 61
วันที่ 9 มิ.ย. 61
วันที่ 10 มิ.ย. 61   
วันที่ 15 มิ.ย. 61

เช้า

การบริหารความต้องการ
(Demand Management)
การวางแผนการขายและการดำเนินงาน (Sales and Operations Planning (S&OP))
การบริหารสินค้าคงคลัง
(Inventory Management)
การวางแผนวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนแผนการผลิตหลัก (Planning Material Requirements to Support the Master Schedule)
   

บ่าย

การพยากรณ์ความต้องการ และการวัดความแม่นยำในการพยากรณ์ (Demand Forecasting)
การจัดตารางการผลิตหลัก
(Master Scheduling)

การบริหารกำลังการผลิต
(Capacity Management)

การวางแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนแผนลำดับความสำคัญ
(Planning Operations to Support the Priority Plan)
III. Execution and Control of Operations (ECO)
IV. Strategic Management of Resources (SMR)
วันที่ 16 มิ.ย. 61
วันที่ 17 มิ.ย. 61
วันที่ 22 มิ.ย. 61   
วันที่ 23 มิ.ย. 61

เช้า

การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน (Execution of Operations)
การบริหารงานคุณภาพและการสื่อสาร (Quality Management & Communication)
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ (Understanding the Business Environment)
การพัฒนากลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน (Developing the Operations Strategy)
   

บ่าย

การควบคุมการดำเนินงาน
(Control of Operations)
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Improvement)

การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร (Developing Corporate Strategy)

การนำเอากลยุทธ์ด้านการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้ในองค์กร (Implementing
the Operations Strategy)
หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายในการอบรมได้จากเจ้าหน้าที่


3.3 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified Supply Chain Professional” หรือ CSCP
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P และ ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM, CLTD 
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

          
วันที่ 13 ก.ค. 61
วันที่ 14 ก.ค. 61
วันที่ 15 ก.ค. 61
วันที่ 20 ก.ค. 61   
วันที่ 21 ก.ค. 61   
วันที่ 22 ก.ค. 61

เช้า

การจัดการซัพพลายเชน
การบริหารซัพพลายเชนและการวัดประสิทธิภาพ
การบริหารอุปสงค์
การจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน
การบริหารความสัมพันธ์ในการจัดการซัพพลายเชน
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการซัพพลายเชน
   

บ่าย

กลยุทธ์การจัดการ
ซัพพลายเชน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ซัพพลายเชน

บทบาทของการตลาดกับ
โลจิสติกส์

การจัดการซัพพลายเชนระดับสากล
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และซัพพลายเออร์ และการบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ
การประยุกต์ใช้ ERP และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างศักยภาพของซัพพลายเชน
หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายในการอบรมได้จากเจ้าหน้าที่

"ผู้อบรมจะได้รับตำราลิขสิทธิ์แท้จาก APICS ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี Learning System ที่สามารถทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียน พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบแบบออนไลน์ ที่มีมูลค่า 35,000 บาท"