3. หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS จำนวน 2 Module

3.1 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified in Production and Inventory Management” หรือ CPIM Module 1
ผู้สอน : ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM 
สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Windsor Suites Hotel  
          
วันที่ 7 ก.ค. 60
วันที่ 8 ก.ค. 60
วันที่ 9 ก.ค. 60
วันที่ 14 ก.ค. 60
วันที่ 15 ก.ค. 60   
วันที่ 16 ก.ค. 60

เช้า

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตการวางแผนและควบคุมการผลิต
การวางแผนหลักการจัดตารางหลัก และตารางการผลิตหลัก
การบริหารกำลังการผลิต วางแผนความต้องการ
ต้นทุนสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงคลังรวมและรายการ
การจัดซื้อ การกระจายสินค้าและสินค้าคงคลัง
ระบบลีน ระบบการจัดการแบบทันเวลาพอดี
   

บ่าย

การจัดการอุปสงค์หรือความต้องการ
ซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ และการพยากรณ์ความต้องการ
การวางแผนความต้องการวัสดุ ใบแสดงรายการวัสดุที่ใช้ในการผลิต การบริหารตามแผนลำดับความสำคัญ

การควบคุมกิจกรรมการผลิต การจัดตารางการผลิต

การควบคุมสินค้าคงคลังแบบแบ่งกลุ่ม
และการตรวจสอบรายการสินค้าคงคลัง
การขนส่ง และการจัดการคลังสินค้า  
ทฤษฎีข้อจำกัด และระบบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม
ราคาปกติ 29,900 บาท สำนักโลจิสติกส์สนับสนุนทุนการอบรม ผู้อบรมจ่ายเพียง 15,900 บาท


3.2 หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “APICS Certified Supply Chain Professional” หรือ CSCP
ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P และ ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์, CSCP, CPIM 
สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Windsor Suites Hotel 
          
วันที่ 21 ก.ค. 60
วันที่ 22 ก.ค. 60
วันที่ 23 ก.ค. 60
วันที่ 28 ก.ค. 60   
วันที่ 29 ก.ค. 60   
วันที่ 30 ก.ค. 60

เช้า

การจัดการซัพพลายเชน
การบริหารซัพพลายเชนและการวัดประสิทธิภาพ
การบริหารอุปสงค์
การจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน
การบริหารความสัมพันธ์ในการจัดการซัพพลายเชน
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการซัพพลายเชน
   

บ่าย

กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ซัพพลายเชน

บทบาทของการตลาดกับโลจิสติกส์

การจัดการซัพพลายเชนระดับสากล
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และซัพพลายเออร์ และการบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ
การประยุกต์ใช้ ERP และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสร้างศักยภาพของซัพพลายเชน
ราคาปกติ 45,000 บาท สำนักโลจิสติกส์สนับสนุนทุนการอบรม ผู้อบรมจ่ายเพียง 35,900 บาท

"ผู้อบรมจะได้รับตำราลิขสิทธิ์แท้จาก APICS ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี Learning System ที่สามารถทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียน พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบแบบออนไลน์ ที่มีมูลค่า 35,000 บาท"

ผู้อบรมมีสิทธิ์รับการสนับสนุนทุนสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certified Production and Inventory Management (CPIM) Module 1 จำนวน 15 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และ Certified Supply Chain Professional จำนวน 10 ทุนๆ ละ 10,000 บาท (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันอบรม)