2. หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชนด้วย SCOR

ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P 
สถานที่จัดอบรม : โรงแรม S15 สุขุมวิท 15 

วัน/เวลา วันที่ 10 พ.ค. 61 วันที่ 11 พ.ค. 61 วันที่ 12 พ.ค. 61   

9.00-12.00 น.  
  • ภาพรวมและความหมายของ SCOR
  • ความสำคัญของ SCOR ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชน
  • Practice (แนวทางการปฏิบัติ)
  • People (ทักษะความสามารถในการดำเนินงานตามกระบวนการ)
การปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชนโดยใช้ SCOR

13.00-16.30 น.  
  • โครงสร้างของ SCOR
  • องค์ประกอบของ SCOR 4 Ps
    • Process (กระบวนการ)
    • Performance (ตัวชี้วัด)
ขั้นตอนและประยุกต์ใช้ SCOR เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชน กรณีศึกษา และ Workshop การประยุกต์ใช้ SCOR เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชน

ราคาพิเศษ 9,900 บาท จากราคาปกติ 19,900 บาท