2. หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชนด้วย SCOR

ผู้สอน : ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, CSCP, SCOR-P 
สถานที่จัดอบรม : Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 

วัน/เวลา วันที่ 4 พ.ค. 61 วันที่ 5 พ.ค. 61 วันที่ 6 พ.ค. 61   

9.00-12.00 น.  
ภาพรวมและความหมายของ SCOR

ตัวชี้วัดด้านผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
    
การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ SCOR     

13.00-16.30 น.  
โครงสร้าง ขั้นตอนและประยุกต์ใช้ SCOR กับองค์กร
ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติการ ตัวชี้วัดด้านบุคคล
กรณีศึกษา

ราคาพิเศษ 9,900 บาท จากราคาปกติ 19,900 บาท