หลักสูตร IN-HOUSE TRAINING

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้บริการในการออกแบบหลักสูตร IN-HOUSE TRAINING เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ด้วยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์ การบริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการวางแผนการผลิต

หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของหน่วยงานและผู้บริหาร ด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นกรณีศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยวิทยากรมืออาชีพ อย่างมืออาชีพ โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ

       

       

       

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปภาดา โทร. 090-416-0789