เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมฯ แล้ววันนี้

01/01/2017 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมฯ แล้ววันนี้
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้ดำเนินโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์­และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ประจำปี 2559 ซึ่งมีหลักสูตรฝึกอบรมให้นักโลจิสติกส์ได้­เลือกเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและองค์กร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหาร อีกทั้งเตรียมความพร้อมสู่การสอบประกาศนีย­บัตรวิชาชีพระดับสากลด้านโลจิสติกส์และซัพ­พลายเชนของ APICS การฝึกอบรมเน้นการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิ­บัติงาน การสร้างเครือข่ายนักโลจิสติกส์ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.logistics.kmutt.ac.th และ www.facebook.com/logistics2014