วัตถุประสงค์

  1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและยกระดับความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  2. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายในองค์กรแก่ผู้บริหาร ให้สามารถพัฒนากลยุทธ์และแนวทางดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของการค้าในปัจจุบัน และสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อบริหารนโยบายเชิงรุก ให้องค์กรสามารถเติบโตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อสร้างความเข้าใจและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการซัพพลายเชนระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้นำทางธุรกิจของประเทศคู่ค้าของไทยทั้งในระดับอาเซียน และระดับโลกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน