คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  1. จบการศึกษาปริญญาตรี
  2. มีตำแหน่งและ/หรือหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์หรือการบริหารซัพพลายเชน
  3. ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี สำหรับหลักสูตรพัฒนานักโลจิสติกส์ยุคใหม่ และหลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลายเชนด้วย SCOR
  4. ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ Certified in Production and Inventory Management (CPIM)
  5. ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ Certified in Supply Chain Professional (CSCP)
  6. หรืออื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะที่ปรึกษาโครงการ